II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛІЦЕЮ

2.1. Головними завданнями ліцею є:

– виховання громадянина України;

– формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей та обдарувань;

– забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

– виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав, свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

– забезпечення реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;

– забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

– реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

– створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

2.2. Ліцей виконує такі функції:

– реалізує положення Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

– задовольняє потреби громадян у здобутті початкової, базової середньої та профільної середньої освіти;

– забезпечує єдність навчання і виховання;

– формує освітню (освітні) програму (програми) ліцею;

– створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

– забезпечує відповідність рівня початкової, базової середньої та профільної середньої освіти Державним стандартам освіти;

– охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників ліцею;

– формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

– забезпечує добір і розстановку кадрів;

– планує власну діяльність та формує стратегію розвитку ліцею;

– встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

– додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

– видає документи про освіту відповідно до чинного законодавства;

– здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

2.3. Принципами освітньої діяльності ліцею є:

– людиноцентризм;

– верховенство права;

– забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

– забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

– розвиток інклюзивного освітнього середовища з врахуванням доступності і наближеності до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;

– забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

– науковий характер освіти;

– різноманітність освіти;

– цілісність і наступність системи освіти;

– прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

– відповідальність і підзвітність перед суспільством;

– інтеграція з ринком праці;

– нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

– свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, інших суб’єктів освітньої діяльності;

– академічна доброчесність;

– академічна свобода;

– фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладу у межах, визначених законом;

– гуманізм;

– демократизм;

– єдність навчання, виховання та розвитку;

– виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

– формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

– формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

– формування громадянської культури та культури демократії;

– формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

– невтручання політичних партій в освітній процес;

– невтручання релігійних організацій в освітній процес;

– різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;

– державно-громадське управління;

– державно-громадське партнерство;

– сприяння навчанню впродовж життя;

– інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

– нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

– доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.