ІІІ. Організація освітнього процесу

3.1.    Ліцей проводить свою освітню діяльність, що охоплює три рівні освіти, у тому числі на профільному рівні загальної  середньої освіти за  академічним спрямуванням.

3.2.    Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до Стратегії розвитку, внутрішньої системи забезпечення якості освіти та річного плану. Локальні документи ліцею схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються наказом керівника ліцею.

3.3.    Ліцей розробляє внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка включає:

–              систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

–              оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

–              оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

–              забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

–              забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцеєм;

–              інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.

3.4.    Освітній процес у ліцеї здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

     Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується директором. На основі освітньої програми ліцей складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.5.    Ліцей забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання, розвитку і виховання.

3.6.    Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.7. Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

3.8. Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) визначається у відповідності до закону України «Про повну загальну середню освіту».

     У разі, якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в ліцеї за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.

     Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у ліцеї здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

3.9.    Кількість учнів у навчальних приміщеннях ліцею має відповідати вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці).

3.10. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

3.11. У ліцеї для здобувачів освіти 1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків та осіб, які їх замінюють.

3.12. Група подовженого дня може комплектуватися з здобувачів освіти одного або кількох класів, але не більше як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу,схвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу освіти.

3.13. Тривалість перебування здобувачів освіти у групі подовженого дня становить до шести годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись.

3.14. Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи подовженого  дня.

3.15. План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується директором закладу освіти.

3.16. Зарахування здобувачів освіти до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявністю вільних місць у відповідному класі.

     Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти проводиться наказом директора закладу освіти.

     Для зарахування здобувачів освіти до початкової школи батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, до гімназії та ліцею – особову справу і документ про відповідний рівень освіти.

     До першого класу зараховуються як правило діти з 6(шести) років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

     Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим компонентом.

      Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства України.

3.17. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

3.18. У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.

3.19. У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).

3.20. Навчальний рік у ліцеї розпочинається у День знань – 1 вересня, а коли 1 вересня припадає на вихідний, то наступний робочий день, що іде за ним, і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

    Структура навчального року (за семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою.

    У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи ліцею.

3.21. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

3.22. Тривалість уроків (занять) у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2– 4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х – 45 хвилин.

    Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником та територіальними установами Держпродспоживслужби України.

    Для учнів 5–9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення  підряд двох уроків з одного предмета інваріантної  та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.23. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану ліцею з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором ліцею.

3.24. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

3.25. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.26. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.27. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.28. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

3.29. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.30. Оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

3.31. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

    Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

    Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

    В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, охорони здоров’я України.

3.32. Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного інклюзивно-ресурсного центру. За висновками зазначеного центру такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.33. Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.34. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.

3.35. За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам видається відповідний документ: табель, свідоцтво про базову середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.36. Випускникам ліцею, які завершили базову чи профільну середню освіту, але не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

3.37. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, III, IV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні» у порядку, визначеним Міністерством освіти та науки України.

3.38. Свідоцтва про початкову середню освіту, свідоцтва базову середню освіту, свідоцтва про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

3.39. Виховання здобувачів освіти у ліцеї здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.40. Цілі виховного процесу в ліцеї визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

3.41. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти.

    У ліцеї забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

    Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів  освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

    Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

3.42. Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

    Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

3.43. Ліцей самостійно вирішує питання щодо запровадження шкільної форми для учасників освітнього процесу.