І. Загальні положення

1.1.    Петранківський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області(далі - ліцей) є комунальним закладом загальної середньої освіти I-ІІІ ступенів, що здійснює освітню діяльність на трьох рівнях (початкової, базової середньої та профільної середньої) освіти.

1.2. Повне найменування - Петранківський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області, скорочене найменування – Петранківський ліцей.

1.3. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування та власним Статутом.

        Ліцей провадить освітню діяльність на підставі ліцензії (ліцензій),      виданої (виданих) в установленому законодавством порядку, діє на підставі Статуту.

1.4. Ліцей є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.5. Ліцей заснований на комунальній формі власності.

1.6. Засновником ліцею є Рожнятівська селищна рада, уповноважений орган – відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Рожнятівської селищної ради.

1.7. Ліцей є неприбутковою бюджетною організацією.

1.8. Утримання ліцею здійснюється за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

1.9. Головною метою діяльності ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової, базової середньої та повної загальної (профільної) середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності, громадянської позиції.

1.10. Ліцей несе відповідальність перед здобувачами освіти, жителями громади, суспільством і державою за:

­ безпечні умови освітньої діяльності;

­ дотримання Державних стандартів освіти;

­ дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

­ дотримання фінансової дисципліни;

­ прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.11. Мовою освітнього процесу у ліцеї є українська мова.

1.12. З урахуванням потреб населення та місцевих умов ліцей приймає рішення про створення груп подовженого дня за погодженням із засновником.

1.13. У ліцеї функціонують структурні підрозділи:

­ початкова школа –заклад освіти І ступеня, що забезпечує початкову освіту;

­ гімназія – заклад середньої освіти II ступеня, що забезпечує базову середню освіту;

­ ліцей – заклад  середньої освіти ІІІ ступеня, що забезпечує профільну середню освіту.

1.14. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів ліцею визначається Положеннями, які затверджуються керівником (директором) ліцею та погоджуються  із засновником (уповноваженим органом).

1.15. З метою належної організації освітнього процесу у ліцеї формуються класи та\або групи, у тому числі спеціальні, інклюзивні для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з дистанційною, вечірньою формою здобуття освіти,  з поглибленим вивченням окремих предметів.

1.16. Повна загальна середня освіта у ліцеї може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти).

1.17. Ліцей для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо - наукові, наукові, освітньо - виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.18. Зміни до Статуту розробляються керівником ліцею та затверджуються засновником.

1.19. Ліцей несе відповідальність перед здобувачами освіти, жителями громади, суспільством і державою за:

–            безпечні умови освітньої діяльності;

–              дотримання Державних стандартів освіти;

–            дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

–            дотримання фінансової дисципліни;

–              прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.20. Автономія ліцею визначається його правом:

–              брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

–              розробити і налагоджувати внутрішню систему забезпечення якості освіти;

–              проходити в установленому порядку громадський нагляд (контроль);

–              самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

–              самостійно формувати освітню (освітні) програму (програми);

–              на основі освітньої (освітніх) програми (програм) розробляти навчальний план, в тому числі, в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

–              планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку;

–              спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

–              використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, учнів, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному законодавством;

–               розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

–              отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

–              залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством;

–               розвивати власну матеріально-технічну базу;

–              упроваджувати експериментальні програми;

–              самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

–              користуватись пільгами, передбаченими державою;

–              брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

–              здавати в оренду майно і приміщення, які тимчасово не використовуються в освітньому процесі у порядку, визначеному законодавством;

–              надавати оплачувані освітні послуги відповідно до порядку, визначеного законодавством;

–              здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству.

1.21. Ліцей зобов’язаний:

–              реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

–              здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

–              задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

–              за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи та класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

–              забезпечувати єдність навчання та виховання;

–              створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

–              проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеним спеціальним законодавством;

–              забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

–              охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

–              додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

–              забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

–              здійснювати інші повноваження, делеговані засновником управління освітою.

1.22. В ліцеї запроваджуються відповідно до потреб здобувачів освіти  профілі навчання.

1.23. У ліцеї можуть бути створені та функціонувати: методичні об’єднання педагогічних працівників; психологічна служба; спортивні секції, методична рада закладу, творчі групи; інші об’єднання у разі потреби та (або) якщо це передбачено чинним законодавством.

1.24. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату ліцею або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.25. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.26. Ліцей може мати власну символіку: гімн, герб, прапор та інші атрибути, що відображають специфіку його освітнього процесу та не суперечать чинному законодавству України.