II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛІЦЕЮ

2.1.    Головними завданнями ліцею є:

–              виховання громадянина України;

–            формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей та обдарувань;

–            забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

–            виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав, свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

–            забезпечення реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

–              виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

–            виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;

–            забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

–            реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

–              створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;

–            формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

2.2.    Ліцей виконує такі функції:

–              реалізує положення Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

–              задовольняє потреби громадян у здобутті початкової, базової середньої та профільної середньої освіти;

–              забезпечує єдність навчання і виховання;

–              формує освітню (освітні) програму (програми) ліцею;

–              створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

–              забезпечує відповідність рівня початкової, базової середньої та профільної середньої освіти Державним стандартам освіти;

–              охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників ліцею;

–              формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

–              забезпечує добір і розстановку кадрів;

–              планує власну діяльність та формує стратегію розвитку ліцею;

–              встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

–              додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

–              видає документи про освіту відповідно до чинного законодавства;

–              здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

2.3. Принципами освітньої діяльності ліцею є:

–              людиноцентризм;

–              верховенство права;

–              забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

–              забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

–              розвиток інклюзивного освітнього середовища з врахуванням доступності і наближеності до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;

–              забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

–              науковий характер освіти;

–              різноманітність освіти;

–              цілісність і наступність системи освіти;

–              прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

–              відповідальність і підзвітність перед суспільством;

–              інтеграція з ринком праці;

–              нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

–              свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми,  інших суб’єктів освітньої діяльності;

–              академічна доброчесність;

–              академічна свобода;

–              фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладу у межах, визначених законом;

–              гуманізм;

–              демократизм;

–              єдність навчання, виховання та розвитку;

–              виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

–              формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

–              формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

–              формування громадянської культури та культури демократії;

–              формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

–              невтручання політичних партій в освітній процес;

–              невтручання релігійних організацій в освітній процес;

–              різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;

–              державно-громадське управління;

–              державно-громадське партнерство;

–              сприяння навчанню впродовж життя;

–              інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

–              нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

–              доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.