IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:

-               здобувачі освіти (учні, вихованці);

-               керівник (директор);

-               педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

-               інші спеціалісти;

-               інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється ліцеєм, у тому числі іноземці, які залучаються до навчання та викладання (за контрактом);

-               батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

4.2. Здобувачі освіти мають право на:

-               навчання впродовж життя та академічну мобільність;

-               індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-               якісні освітні послуги;

-               справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-               відзначення успіхів у своїй діяльності;

-               свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

-               безпечні та нешкідливі умови навчання;

-               повагу людської гідності;

-               захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-               отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

-               користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;

-               доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі ;

-               особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні ліцеєм;

-               інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.

4.3. Здобувачі освіти зобов’язані:

-               виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-               поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-               відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-               дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею;

-               повідомляти керівництво ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

4.4.    Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.5. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів порушень академічної доброчесності.

4.6. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

4.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників ліцею, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.8. Розподіл педагогічного навантаження у ліцеї затверджується керівником (директором) і схвалюється на засіданні педагогічної ради.

4.9. Директор ліцею доводить  до  відома  педагогічних  працівників  у   кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році ( Типові  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку для працівників навчально-виховних           закладів системи Міністерства  освіти України ).

4.10. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

4.11. Директор ліцею призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

4.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

4.13. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) ліцею, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

4.14. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.

4.15. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні  категорії,педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

4.16. Педагогічні працівники мають право на:

-               академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

-               педагогічну ініціативу;

-               розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

-               користування бібліотекою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-               підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-               вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

-               доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

-               відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

-               справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-               захист професійної честі та гідності;

-               індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ліцею;

-               безпечні і нешкідливі умови праці;

-               подовжену оплачувану відпустку;

-               участь у громадському самоврядуванні ліцею;

-               участь у роботі колегіальних органів управління ліцею;

-               захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров`ю;

-               проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

-               проходження на добровільних засадах сертифікації шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;

-               об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-               порушення питання щодо захисту прав, професійної та людської честі й гідності.

4.17. Педагогічні працівники зобов’язані:

-               постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

-               виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти ліцею передбачених нею результатів навчання;

-               сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти ліцею,  формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

-               дотримуватися педагогічної етики;

-               поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

-               настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-               формувати в здобувачів освіти ліцею усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

-               виховувати в здобувачів освіти ліцею повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

-               захищати здобувачів освіти ліцею під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров`ю здобувача освіти;

-               дотримуватись установчих документів та правил внутрішнього розпорядку ліцею, виконувати свої посадові обов’язки;

-               повідомляти керівництво ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

-               брати участь у роботі педагогічної ради, у засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;

-               виконувати накази і розпорядження директора закладу освіти;

-               вести відповідну документацію;

-               сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

-               утримувати навчальні приміщення у порядку відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.

4.18. Атестація педагогічних працівників ліцею є обов'язковою і здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.19.  Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, – звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.20.  Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу, регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

4.21. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, мають право:

-               захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

-               звертатися до ліцею, органів управління освітою з питань освіти;

-               обирати ліцей, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

-               брати участь у громадському самоврядуванні ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

-               завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

-               брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

-               отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у ліцеї та його освітньої діяльності;

-               отримувати інформацію щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування); подавати керівництву або засновнику ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

-               вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

4.22. Батьки або особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

-               забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти;

-               поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

-               постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-               настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-               виховувати повагу до державної мови та державних символів України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

-               дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею;

-               сприяти керівництву ліцею у проведення розслідування щодо випадків булінгу (цькування), виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків (цькування) в ліцеї.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.