VІI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.    Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші цінності.

7.2.    Вимоги до матеріально-технічної бази ліцею визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

7.3.    Майно ліцею перебуває у комунальній власності засновника, закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, ліцей володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством, цим Статутом.  

7.4.    Ліцей відповідно до вимог чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за недотримання вимог та норм з їx охорони.

7.5.    Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.6.    Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

7.7.    Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.8.    Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється відповідно до законодавства та Статуту.

7.9.    Джерела формування коштів та майна ліцею:

-    кошти державного та місцевого бюджетів;

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти та інших послуг відповідно до укладених договорів;

- добровільні грошові внески юридичних та фізичних осіб;

-    доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-    інші джерела не заборонені законодавством України.

    Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних ліцеєм навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

    Бюджетне фінансування ліцею не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених в ліцеї додаткових джерел фінансування.

    Бюджетні асигнування на здійснення діяльності ліцею та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

 

7.10. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею фінансуються за рахунок коштів засновника закладу.

7.11.  Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник ліцею має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Директор ліцею визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання ( ст. 59 ЗУ «Про повну загальну середню  освіту»)

7.12. Отримані в установленому порядку ліцеєм кошти, як плата за надання послуг, гранти, дарунки та благодійні внески, а також  кошти від реалізації (оренди) в установленому порядку майна та іншої діяльності (власні надходження) ліцею належать до доходів бюджету і використовуються закладом на цілі, визначені Бюджетним кодексом України.

7.13. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї  визначається керівником (директором) відповідно до законодавства. За рішенням керівника (директора) ліцею бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно ліцеєм або через централізовану бухгалтерію Засновника чи Уповноваженого ним органу.

7.14.  Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять  ліцею  у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком ( ст.79 ЗУ «Про освіту»).

7.15. Ліцей у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської діяльності відповідно до Статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними для користування;

- користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту.

7.16. Доходи та майно або їх частини не підлягають розподілу серед працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), керівництва ліцею та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків та утримання ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

7.17.      Штатний розпис закладу освіти затверджуються директором ліцею за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом  ( ст.60 ЗУ «Про повну загальну середню освіту») на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.