V. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ

5.1.    Управління ліцеєм в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

-                засновник;

-                уповноважений орган;

-                керівник (директор) ліцею;

-                колегіальний орган управління ліцею;

-                колегіальний орган громадського самоврядування;

-                інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.

5.2.    Засновник ліцею:

-                затверджує установчі документи ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;

-                приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею;

-                реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ліцею;

-                затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

-                - укладає строковий трудовий договір з керівником закладу освіти  в установленому законодавством порядку;

-                - розриває строковий трудовий договір з керівником закладу освіти згідно законодавства;

-                здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу ліцею, визначає форми контролю за діяльністю керівника (директора) ліцею;

-                затверджує кошторис ліцею у порядку визначеному чинним законодавством;

-                приймає фінансовий звіт ліцею у порядку, визначеному законодавством;

-                здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;

-                оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти;

-                забезпечує створення у ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

-                здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

-                здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї;

-                розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

-                сприяє створенню безпечного освітнього середовища в ліцеї та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

-                реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом ліцею та відповідно до делегованих повноважень.

5.3.    Засновник та Уповноважений орган не мають права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

5.4.    Засновник може делегувати окремі свої повноваження Уповноваженому органу.

5.5.    Засновник ліцею зобов’язаний:

-                забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

-                у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

-                забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

5.6.    Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює керівник (директор).

5.7.    Керівник ліцею (директор) призначається на посаду шляхом укладення контракту за результатами конкурсного відбору у встановленому порядку.

5.8.    Керівник (директор) ліцею несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

5.9.    Керівник (директор) є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами ліцею.

5.10. Керівник (директор) ліцею в межах наданих йому повноважень:

-                організовує діяльність ліцею;

-                вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;

-                призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника (директора), педагогічних та інших працівників ліцею, визначає їх функціональні обов'язки;

-                забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-                здійснює розподіл педагогічного навантаження;

-                забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-                забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;

-                     заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

-          сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними       працівниками;

-          затверджує правила внутрішнього розпорядку ліцею;

-          затверджує посадові інструкції працівників ліцею;

-          організовує освітній процес та видачу документів про освіту;

-          затверджує освітню (освітні) програму (програми) ліцею ( ст.38 ЗУ «Про повну загальну середню освіту») ;

-                ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

-                видає відповідно до своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

-                укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

-                сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування ліцею;

-                сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників ліцею;

-                забезпечує створення у ліцеї безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

-                розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

-                забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

-                повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ліцеї;

-                здійснює інші повноваження та обов’язки, передбачені законом та установчими документами ліцею.

5.11. Колегіальним органом управління ліцею є педагогічна рада. Керівник (директор) ліцею є головою педагогічної ради.Усі педагогічні працівники ліцею мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

5.12. Педагогічна рада ліцею:

-                планує роботу ліцею;

-                схвалює освітню (освітні) програму (програми) ліцею та оцінює результативність її (їх) виконання;

-                формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-                розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-                приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-                обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-                розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-                ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу;

-                розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-                має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту ліцею та проведення громадської акредитації ліцею;

-                розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом ліцею до її повноважень.

    Рішення педагогічної ради ліцею вводяться в дію рішеннями керівника (директора) ліцею.

5.13. У ліцеї можуть діяти:

-                органи самоврядування працівників ліцею;

-                органи самоврядування здобувачів освіти;

-                органи батьківського самоврядування;

-                інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

5.14. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу ліцею, що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

-                працівників ліцею – зборами трудового колективу;

-                учнів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

-                батьків – класними батьківськими зборами.

    Кожна категорія обирає по 15 делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

    Загальні збори (конференція) ліцею:

- заслуховують звіт директора ліцею;

-    розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності ліцею;

-    затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ліцею;

-    приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників ліцею.

5.15. У ліцеї можуть  бути створені та функціонувати:

-                методична рада закладу, методичні об’єднання учителів; творчі (динамічні) групи вчителів;

-                психологічна служба;

-                спортивні та інші секції відповідно до чинного законодавства.

5.16. За рішенням засновника може створюватися наглядова (піклувальна) рада ліцею.

5.17. Наглядова (піклувальна) рада ліцею сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

5.18. Члени наглядової (піклувальної) ради ліцею мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

5.19. До складу наглядової (піклувальної) ради ліцею не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу.

5.20. Наглядова (піклувальна) рада має право:

-                брати участь у визначенні стратегії розвитку ліцею та контролювати її виконання;

-                сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

-                аналізувати та оцінювати діяльність ліцею та його керівника (директора);

-                контролювати виконання кошторису та/або бюджету ліцею і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником (директором) ліцею;

-                вносити засновнику ліцею подання про заохочення або відкликання керівника (директора) ліцею з підстав, визначених законом;

-                сприяти стимулюванню (заохоченню) творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-                здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.

5.21. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління ліцею, органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів відповідної місцевої ради.

5.22. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

5.23. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління закладом ліцею з правом дорадчого голосу.

5.24. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником ліцею.