VI. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЛІЦЕЮ

6.1.    Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює цю інформацію. Доступ до даної інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

6.2.    Ліцей забезпечує на офіційному веб-сайті закладу (за умови його створення) відкритий доступ до такої інформації та документів:

-    Статут закладу освіти;

-    ліцензії на провадження освітньої діяльності;

-    сертифікати про акредитацію освітніх програм;

-    структура та органи управління закладом освіти;

-    кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

-    освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

-    територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

-    фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

-    мова (мови) освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх

- заміщення (у разі його проведення);

-    матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

-    результати моніторингу якості освіти, аудиту;

-    річний звіт про діяльність закладу освіти;

-    правила прийому до закладу освіти;

-    умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

-    перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

-    інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

6.3. Ліцей оприлюднює на своєму веб-сайті (за умови його створення) кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.