X. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІ3АЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЛІЦЕЮ

10.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею приймає його засновник.

10.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу освіти її працівникам, здобувачам освіти  гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці й освіти.

10.3. У випадку реорганізації ліцею його права та обов’язки переходять правонаступникові.

10.4. Ліквідація ліцею здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається засновником або уповноваженим ним органом.

10.5. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

10.6. Ліцей вважається реорганізованим або ліквідованим із дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

10.7. У разі припинення ліцею, як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.8. Зміни до Статуту проводяться відповідно до чинного законодавства.